window.document.write("");

产品展示

综合布线诚信品牌

PDU功能电源

 >产品展示>PDU功能电源

PDU功能电源插座

价格:¥225  

国标 16A  8位


国标10A  16位混合接口万用 10A  6位  带防雷


万用 10A  6位  带过载
万用 10A  14位  空开
万用 10A  20位  空开
万用 10A 防雷
万用 16A 12位IEC C13插座10A


IEC C14插座10A


IEC 30916A输出插头


IEC 30916A输入插头双路空气开关


双路开关

过载保护模块

防雷保护模块

单路空气开关

国标插座16A

万用插座10A